Breaking News

कर्जतच्या विकासासाठी सव्वातीन कोटी मंजुर; पालकमंत्री राम शिंदेंच्या प्रयत्नांना यश


कुळधरण/प्रतिनिधी
पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कर्जत तालुक्यातील गावात मुलभूत सुविधा व विकासकामांसाठी सव्वातीन कोटीहून अधिक रूपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. गावांतर्गत मुलभुत सुविधांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनेक लोक प्रतिनिधीकडून प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त होत असतात. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सुचविलेल्या कर्जत तालुक्यातील गावांच्या मुलभूत विकासासाठी आवश्यक निधीला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.

कर्जत तालुक्यातील चिलवडी येथे हनुमान मंदीरासमोर सभामंडप बांधणे (05), थेरवडी येथे श्रीकृष्ण मंदीर कळम वृक्षासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे (03), बेनवडी येथे बेनवडी गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10), माहीयेथे व्यायाम शाळा उभारणे व साहित्य पुरविणे(10), तरडगांव येथे तरडगांव ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे (10), तोरकडवाडी येथे गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10), तिखी येथे हौसराव शिंदे वस्ती तेबेलगांव-मिरजगांव रोड मुरमीकरण करणे (10), भोसा येथे व्यायामशाळा साहित्य देणे (1.50), शिंपोरा येथे स्मशानभूमी बांधकाम करणे(10), रुईगव्हाण अंतर्गत नाथाची वाडी येथे राधेकृष्ण मंदीरासमोर सभामंडप बांधणे (10), नागलवाडी येथे हायमास्ट दिवे बसविणे (02), निमगांव डाकू गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10), गणेशवाडी येथे नदीघाट बांधणे (10), ज्योतीबावाडी येथे ज्योतीबासमोर पेव्हिंग ब्लॉकबसविणे (03), कापरेवाडी शिंदेवाडी गावांतर्गतरस्ता काँक्रीटीकरण करणे(10), चांदे खु.गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10), नांदगांव येथे स्मशानभूमी बांधकाम करणे (10), शिंपोरा येथे मानेवाडी विठ्ठल मंदीरासमोर सभामंडप बांधणे (05), वालवड येथे जि.प. शाळेस वॉल कंपाऊंड करणे (04), धांडेवाडी येथे जिम्नॅशियम हॉल बांधणे व साहित्यदेणे (10), कुंभफळ येथे सभागृह बांधणे (20), निंबोडी वस्ती शाळेकडे जाणारा रस्ता खडीकरणकरणे (03), शितपुर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (03), मलठण येथे आनंदवाडी-पवारवाडी रस्ता मुरमीकरण करणे (03), म्हाळंगी येथे म्हाळंगी ते जगताप वस्ती दरम्यान मोरी बांधकाम करणे (03), निंबे येथे निंबे ते डोंबाळवाडी दरम्यान बांधकाम करणे (03), खातगांव येथे खातगांव ते फुंदेवस्ती दरम्यान मोरी बांधकाम करणे(03), पाटेवाडी येथे पाटेवाडी रस्ता ते कदमवस्ती दरम्यान मोरी बांधकाम करणे (03), पाटेवाडी, येथे पाटेवाडी ते जळकेवाडी फाटादरम्यान मोरी बांधकाम करणे (03), बहिरोबावाडी-तांदळेवस्ती येथील जि.प.शाळेस वॉल कंपाऊंड बांधणे(03), बहिरोबावाडी गावठाण येथील शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे (03), नवसरवाडी जगताप वस्ती येथील शाळेस वॉल कंपाऊंडबांधणे (03), झिंजेवाडी येथे जि.प.शाळेस वॉलकंपाऊंड बांधणे (03), पाटेवाडी कदमवस्ती येथील जि.प.शाळेस वॉल कंपाऊंड करणे(03),पाटेवाडी खंडोबावस्ती येथील जि.प.शाळेस वॉलकंपाऊंड करणे (03), चापडगांव शिंदेवस्ती तेजि.प.शाळा रस्ता मुरमीकरण करणे (03),निमगांव गांगर्डा येथे भैरवनाथ समोर पेव्हिंगब्लॉक बसविणे. (05), थेरगांव गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे(6.50), बेलगांव गावांतर्गतरस्ता काँक्रीटीकरण करणे (07), घुमरी सभामंडपबांधणे (05), घुमरी हनुमान वस्ती ते गवळी वस्तीरस्ता मुरमीकरण करणे (03), तिखी बोबडेवस्ती ते चोपान (मळई) पर्यंत मुरमीकरण करणे (03), तिखी हरिजनवाडा तालीमपासून तेखरपुडे वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे (03),काळेवाडी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे (10),चखालेवाडी गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे(06), खुरंगेवाडी सभामंडप बांधकाम करणे(05), चांदे खु. मारुती मंदीरासमोर सुशोभीकरणकरणे (04), जलालपुर म्हसोबा देवस्थान येथेसभामंडप बांधणे (08), बारडगांव दगडी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सुशोभिकरण करणे(07), चांदे बु. सावतामाळी मंदीरासमोर सभामंडप बांधकाम करणे(05), राक्षसवाडी खु.गावठाण हद्दीत सभामंडप बांधकाम करणे (05),कापरेवाडी खु.डिसलेवस्ती-गायकवाड वस्ती रस्ता खडीकरण करणे(03), करपडी भैराबासायकरवस्ती येथे सावतामाळी मंदीरसमोर सभामंडप बांधकाम करणे (05), मुळेवाडी दत्त योगीराज संस्था मुळेवाडी येथे सभामंडप बांधकाम करणे (05) बर्गेवाडी ते गुर्‍हाळ वस्तीरस्ता मुरमीकरण करणे (05), बेनवडी येथेसभामंडप बांधकाम करणे (05) व थेरवडी गांवते चिलवान वस्तीरस्ता खडीकरण करणे (07) अशा विविध विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.