Breaking News

अपहार आणि गैरव्यवहार यांनी गाजलेली घोडेगाव नं.१ वि.का. सेवा सोसायटी काढली अवसायनात !

अपहार आणि गैरव्यवहार यांनी गाजलेली घोडेगाव नं.१ वि.का. सेवा सोसायटी काढली अवसायनात...
कोळगाव प्रतिनिधी : 
      श्रीगोंदा तालुक्यात गेल्या काही दिवसापासून लाखो रुपयांचा अपहार आणि गैरव्यवहार यांनी गाजलेल्या 
घोडेगाव नं.१ वि.का. सेवा सोसायटी श्रीगोंदा सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी अवसायनात काढल्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे.
              घोडेगाव येथील विनायक भानुदास मचे व इतर ४ तक्रारदार यांनी केलेल्या तक्रारीत असा आरोप केला आहे की, संस्थेचे चेअरमन, सचिव, संचालक गंगाराम भानुदास मचे व आढळगाव शाखेचे शाखाधिकारी यांनी ८ कर्जदाराच्या नावावर संगनमताने १८ लाख ८६ हजार ५०० रुपये एवढे बोगस कर्ज काढलेले असून, कर्जदारांच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर सह्या नाहीत. बापूराव भानुदास मचे व इतर ७७ सभासदांनी घोडेगाव नंबर १ वि.का.सेवा सोसायटीबद्दल बोगस व खोटे कर्ज काढण्याच्या तक्रारी करून तोट्यात गेलेली ही संस्था अवसायनात काढावी अशी मागणी केली होती. त्या नुसार श्रीगोंदा सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी आदेश काढत आदेशात ते म्हणतात, या सोसायटीचा चालू तोटा २० लाख ३३ हजार ३३७ रुपये असून संचित तोटा १ कोटी ८९ लाख २७ हजार रुपये आहे. तसेच १ कोटी ७८ लाख ३५ हजार ५९८ रुपये एवढी अनिष्ट तफावत या सोसायटीत दिसून येत आहे. या सोसायटीमध्ये कायदा, कानू, उपविधी, सहकारी संस्थां व बँकांचे आदेश पाळले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये ही सोसायटी अवसायनात काढण्यात आलेली आहे. तसेच सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ६ कर्ज खात्यात २२ लाख ५ हजार ७०० रुपये एवढ्या रकमेची अफरातफर/ गैरव्यवहार झाला असल्याचे आदेशात नमूद केलेले आहे.