Breaking News

पारनेर तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतीवर निवडले गेले प्रशासक !

पारनेर तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतीवर निवडले गेले प्रशासक !
-----------------
भावी सरपंचांचे यामुळे प्रशासन होण्याची इच्छा राहिली अपुरी!

 
पारनेर प्रतिनिधी -
 पारनेर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ८० ग्रामपंचायतीवर गटविकास अधिकारी किशोर माने यांनी
 पारनेर पंचायत समितीतील शाखा अभियंता व विस्तार अधिकारी यांची तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
त्यामुळे गावातील अनेक भावी सरपंच व इच्छुक यांना सरपंच म्हणून नियुक्ती मिळाली नाही 
गावातीलच व्यक्तीची प्रशासक पदी नियुक्ती करावी  असे सरकारने आदेश काढले होते याबाबत सरपंच महासंघाने देखील याचिका दाखल केली होती तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील विरोध केला होता अखेर तालुक्यात प्रशासकीय पदी शासकीय अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली आहे.
 नियुक्ती यादी पुढील प्रमाणे....

१) अक्कलवाडी : श्री.एन.एस.कुसळकर (शाखा अभियंता)
२) अळकुटी : श्री.पी.एस.यादव (विस्तार अधिकारी)
३) आपधुप : श्री.एन.बी.बोरुडे (विस्तारअधिकारी, शिक्षण)
४) अस्तगांव : श्री.एन.बी.बोरुडे (विस्तारअधिकारी, शिक्षण)
५) बाभुळवाडे : श्री.ए.आर.क्षिरसारगर (शाखा अभियंता)
६) बाबुर्डी : श्री.पी.बी.धुपद शाखा ( शाखा अभियंता)
७) भांडगाव : श्री.एस.एस.सातपुते (विस्तार अधिकारी)
 ८) भोयरे गांगर्डा : श्री.आर.जी.पानसंबळ (शाखा अभियंता)
९) चिंचोली : श्री.के.व्ही.जाधव शाखा अभियंता
 १०)  दैठणेगुंजाळ : श्री.एस.पी.रामदिन (शाखा अभियंता)
११) दरोडी : श्री.के.एन.उदमले (शाखा अभियंता)
१२) देविभोयरे : श्री.पी.जी.पळसे (विस्तार अधिकारी )
१३) ढोकी : श्री.मंगेश पराडके (शाखा अभियंता)
१४) धोत्रे बुद्रुक : श्री.पी.बी.कांडेकर (विस्तार अधिकारी)
१५) गांजीभोयरे : श्रीम.एम.के.शिंदे (विस्तार अधिकारी, कृषी)
१६) गारगुंडी |  श्री.एस.एम.झावरे विस्तारअधिकारी
(शिक्षण)
१७) गारखिंडी  श्री.के.व्ही.जाधव शाखा अभियंता
१८) गटेवाडी |  श्री.एस.एम.झावरे विस्तारअधिकारी
(शिक्षण)
१९) घाणेगांव  श्री.एस.एम.झावरे विस्तारअधिकारी
(शिक्षण)
२०) हंगा  श्री.पी.जी.पळसे विस्तार अधिकारी (पं)
२१) हिवरे कोरडा  श्री.एस.एस.सातपुते विस्तार अधिकारी (सां)
२२) जाधववाडी |  श्री.ए.बी.सांगळे शाखा अभियंता
२३)  जातेगांव  श्री.एस.एम.झावरे | विस्तारअधिकारी
(शिक्षण)
२४) जवळा |  श्री.पी.जी.पळसे विस्तार अधिकारी (पं)
२५) कडूस |  श्रीम.एम.के.शिंदे | विस्तार अधिकारी (कृषी)
२६)  कळस |  श्री.के.एन.उदमले शाखा अभियंता
२७)  काळकुप  श्री.एस.एस.सातपुते विस्तार अधिकारी (सां)
२८) कारेगांव |  श्री.एन.एस.कुसळकर शाखा अभियंता
२९)  काटाळवेढा |  श्री.एम.व्ही.भोसले विस्तार अधिकारी (पं)
३०)  खडकवाडी  श्री.एन.एस.अहिरे शाखा अभियंता
३१) किन्ही  श्री.ए.आर.क्षिरसारगर शाखा अभियंता
३२)  कुरुंद  श्री.पी.एस.यादव विस्तार अधिकारी (पं)
३३) लोणीहवेली |  श्री.के.व्ही.जाधव शाखा अभियंता
३४)  लोणीमावळा  श्री.के.एन.उदमले शाखा अभियंता
३५)  माळकुप |  श्री.एस.एस.सातपुते विस्तार अधिकारी (सां)
३६) मांडवे खुर्द |  श्री.एम.व्ही.भोसले विस्तार अधिकारी (पं)
३७) म्हसणे, सुलतानपुर  |  श्रीम.ए.आय.पवार विस्तार अधिकारी (कृषी)
३८)  | मुंगशी |  श्रीम.ए.आय.पवार विस्तार अधिकारी (कृषी)
३९)  नांदुरपठार  श्री.पी.पी.पंडीत शाखा अभियंता
४०) नारायणगव्हाण  श्री.ए.व्ही.जगदाळे | शाखा अभियंता
४१) | निघोज |  श्री.के.व्ही.जाधव शाखा अभियंता
४२) पाबळ |  श्री.के.एन.उदमले शाखा अभियंता
४३) पाडळी आळे |  श्री.व्ही.एन.उघडे कृषी अधिकारी
४४) पाडळी दर्या |  श्री.एन.एस.कुसळकर शाखा अभियंता
४५) पाडळी |  श्री.पी.बी.धुपद शाखा अभियंता
रांजणगांव
४६) पळसपुर  श्री.एम.व्ही.भोसले विस्तार अधिकारी (पं)
४७) पळवे बुद्रुक  श्री.पी.बी.धुपद शाखा अभियंता
| ४८) पळवे खुर्द  श्री.पी.बी.कांडेकर विस्तार अधिकारी
४९) | पानोली  श्री.ए.व्ही.जगदाळे शाखा अभियंता
५०) | पठारवाडी |  श्री.मंगेश पराडके शाखा अभियंता
५१) | पिंपळगांवरोठा   श्री.पी.पी.पंडीत शाखा अभियंता
५१) पिंपळनेर  श्री.ए.व्ही.जगदाळे शाखा अभियंता
५२) पिंपरीगवळी  श्री.आर.जी.पानसंबळ शाखा अभियंता
५३) पिंपरी जलसेन  श्री.ए.बी.सांगळे शाखा अभियंता
५४) पिंपरी पठार |  श्री.एस.पी.रामदिन शाखा अभियंता
५६) रायतळे |  श्री.एस.डी.चौधरी विस्तार अधिकारी (कृषी)
५७) राळेगणसिध्दी |  श्री.ए.व्ही.जगदाळे शाखा अभियंता
५८) रांधे |  श्री.पी.एस.यादव विस्तार अधिकारी (पं)
५९) रांजणगांव  श्री.पी.बी.धुपद शाखा अभियंता
मशिद
६०) रेनवडी  श्री.मंगेश पराडके शाखा अभियंता
६१) रुईछत्रपती  श्री.आर.जी.पानसंबळ शाखा अभियंता
|
६२) सांगवीसुर्या |  श्रीम.एम.के.शिंदे विस्तार अधिकारी (कृषी)
६३) सावरगांव  श्री.पी.पी.पंडीत शाखा अभियंता
६४) शाहंजापूर  श्रीम.ए.आय.पवार | विस्तार अधिकारी (कृषी)
|
६५) शेरीकासारे |  श्री.व्ही.एन.उघडे कृषी अधिकारी
६६)  शिरापूर |  श्री.पी.एस.यादव विस्तार अधिकारी (पं)
६७) सुपा |  श्री.एस.डी.चौधरी | विस्तार अधिकारी (कृषी)
६८) टाकळीढोकेश्वर  श्री.व्ही.एन.उघडे कृषी अधिकारी
६९) तिखोल |  श्री.एन.एस.अहिरे शाखा अभियंता
७०) वेसदरे  श्री.ए.आर.क्षिरसारगर शाखा अभियंता
७१) वडगांवआमली  श्री.एस.पी.रामदिन शाखा अभियंता
७२) वडगांवदर्या |  श्री.एन.एस.कुसळकर शाखा अभियंता
७३) वडगांव सावताळ|  श्री.एम.व्ही.भोसले विस्तार अधिकारी (पं)
७४) वडनेर बुद्रुक  श्री.पी.एस.यादव विस्तार अधिकारी (पं)
७५) वडुले |  श्री.जे.के.साळवे कृषी अधिकारी
७६) वडझिरे  श्री.ए.बी.सांगळे शाखा अभियंता
७७) | वाघुडे बुद्रुक |  श्री.एस.डी.चौधरी विस्तार अधिकारी (कृषी)
७८) वाघुडे खुर्द  श्री.एस.डी.चौधरी विस्तार अधिकारी (कृषी)
७९) वाळवणे  श्री.एन.बी.बोरुडे विस्तारअधिकारी  (शिक्षण)
८०) वासुंदे  श्री.एन.एस.अहिरे शाखा अभियंता